Snapper with Braised Artichokes, Fennel, Cherry Tomatoes + Herbs

Snapper with Braised Artichokes, Fennel, Cherry Tomatoes + Herbs.

Price
$120.00

Out of stock

Additional information

Kosher/Non Kosher

Kosher, Non-Kosher